niedziela, 20 maja 2012


Studiować pedagogikę i ekologię
pod niebem Ziemi Cieszyńskiej
na Uniwersytecie Śląskim


Studia licencjackie i magisterskie 
(linki dla obu stopni studiów zamieszczono u dołu strony)
„Wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową” w unikalny sposób łączy studia humanistyczne i przyrodnicze. Specjalność jest realizowana w Instytucie Nauk o Edukacji w ramach kierunku Pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uczelnia jest kontynuatorem tradycji pedagogicznych pielęgnowanych z pietyzmem – dawniej w Księstwie Cieszyńskim a później na Śląsku Cieszyńskim. Obecna siedziba cieszyńskiego kampusu została zbudowana w 1911 r. wtedy na obrzeżach miasta, jako Polskie Seminarium Nauczycielskie z inicjatywy Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Otacza ją piękny park ze starodrzewiem – miejsce relaksu dla studentów i nauczycieli.
Studia wprowadzają do wzajemnie przenikających się światów – Człowieka i Przyrody, spojonych w jeden nierozerwalny świat – Wspólny Dom, w którym ideał współistnienia pozostawia stworzeniu należne miejsce i rolę. Wypełnia je refleksja nad istotą życia na Ziemi, historią jego dziejów, jednością i niewyobrażalną różnorodnością – wielkim naturalnym pięknem. Studia wzbogacają zajęcia terenowe pośród malowniczych krajobrazów Beskidu Śląskiego, które majestatycznie roztaczają się nad Olzą i Wisłą. Studiować pedagogikę i wychowanie ekologiczne pod niebem Ziemi Cieszyńskiej, to niezapomniana przygoda jak również perspektywa ambitnej i fascynującej pracy.
                                              Mieczysław Remin
Wisła – podróż do źródeł
Natura hojnie obdarowała Śląsk Cieszyński – ziemię pośród gór nad Olzą i Wisłą. Nazywana tradycyjnie Ziemią Cieszyńską, swój urokliwy krajobraz zawdzięcza historii Karpat Zachodnich i w szczególności Beskidu Śląskiego. Dziś historię tą odkrywają nam warstwy skalne – stronice naturalnej księgi Ziemi. Nad tym krajobrazem roztoczyła się korona gór Beskidu Śląskiego utworzona przez masywy Czantorii, Stożka, Baraniej Góry, Skrzycznego, Klimczoka i Szyndzielni. Koronę wypełniły liczne doliny i mniejsze pasma górskie, a ich zbocza przez epoki wyżłobiły życiodajne strumienie i potoki. Dwa główne źródłowe potoki – Wisełka Biała i Wisełka Czarna, połączyły się u stóp Baraniej Góry dając początek Wiśle – królowej polskich rzek.
Spływające z gór strumienie pośród starodrzewów buka, jodły i świerka, zatętniły życiem wzbogacając dziedzictwo natury tej ziemi. Kształtujący się krajobraz sprzyjał rozwojowi bogactwa różnorodności biologicznej – roślin i zwierząt. Z czasem ta ziemia stała się też domem dla ludzi. Dziś jest również miejscem wypoczynku, rehabilitacji i rekreacji dla wielu gości. Pogodzenie tych światów – ludzkiego i przyrodniczego, to uczenie się ich harmonijnego współistnienia. Jest to proces i wyzwanie dla każdego z nas, również dla nauczycieli i studentów specjalności Wychowanie Ekologiczne z Etyką Środowiskową.
O nabywanych umiejętnościach
Studenci nabywają umiejętności upowszechniania wartości i postaw troski o środowisko naturalne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; umiejętności bycia edukatorem i animatorem działań proekologicznych w szkolnictwie; dostrzegania wzajemnych relacji pomiędzy człowiekiem, jego kulturą i środowiskiem naturalnym. Wiedza obejmuje m. in.: elementy składowe środowiska życia człowieka, jego strukturę i wzajemne powiązania oraz kierunki zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-kulturowym; środowiskowe uwarunkowania i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka; zasady zrównoważonego rozwoju i przyjaznego środowisku stylu życia; zagadnienia zdrowia środowiskowego wobec zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników szkodliwych dla zdrowia ludzi; znaczenie indywidualnych oraz zespołowych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska; rolę pedagoga i wychowawcy w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej i kreowaniu przyjaznych postaw wobec środowiska życia człowieka.


O programie przyrodniczym
Program przyrodniczy studiów odwołuje się do światowych osiągnięć nauk o Ziemi, o środowisku, o życiu i zdrowiu.          
Na studiach licencjackich 1-szego stopnia dokonuje się to poprzez realizację takich przedmiotów przyrodniczych jak: Historia Ziemi z paleontologią; Istota życia − jedność i różnorodność; Genom człowieka – natura zdrowia; Flora i fauna Polski; Ochrona różnorodności biologicznej; Obszary chronione; Ekologia krajobrazu; Ekologia ekosystemów i biosfery; Cywilizacyjne zagrożenia dla środowiska; oraz Wykłady monograficzne o nowych trendach w ekologii.                    
Na studiach magisterskich 2-go st. dokonuje się to poprzez realizację m. in. takich przedmiotów przyrodniczych jak: Miejsca światowego dziedzictwa przyrody; Edukacja dla różnorodności biologicznej (w tym komunikacja społeczna i udział obywateli w ochronie różnorodności biologicznej); Oceany i woda słodka – środowisko życia (w tym podstawy oceanografii, ekosystem Oceanu Arktycznego, ekologia wód słodkich, zmiany klimatyczne); i ostatecznie Współistnienie człowieka i świata przyrody − przyszłość naszej planety.          
Wykłady monograficzne podejmują takie tematy jak: Wychowanie ekologiczne w rodzinie; Ekologia człowieka − aspekty genetyki, demografii, zdrowia środowiskowego, dietetyki, GMO; Żywność organiczna; Ogrody w kulturach świata; Tradycyjna wiedza ekologiczna rdzennych kultur; Edukacja ekologiczna z udziałem osób niepełnosprawnych; Artystyczna twórczość w wychowaniu ekologicznym.Na obu etapach studiów studenci odbywają praktyki w instytucjach oświatowych (przedszkolach, szkołach, świetlicach), samorządowych, pozarządowych, ogrodach botanicznych, rezerwatach i parkach narodowych. Studia wzbogacają zajęcia terenowe, pośród malowniczych krajobrazów Beskidu Śląskiego realizowane w szczególności w kontekście Programu Sieci Natura 2000 dla Karpat.

Prace licencjackie i magisterskie
Prace licencjackie i magisterskie ukierunkowuje projekt naukowy „Współistnienie człowieka i świata przyrody”. Prace te mają wymiar humanistyczny i wymiar przyrodniczy. Pierwszy z nich odkrywa i bada rolę humanizmu w osiąganiu tego współistnienia, w szczególności poprzez wychowanie ekologiczne w rodzinie, przedszkolu i szkole, na uczelni i na innych polach, a także rozwijanie aktywności społecznej dla uczestniczenia w tym procesie. Drugi ma na celu coraz lepsze naukowe rozumienie zjawisk przyrodniczych. Oba wymiary, humanistyczny i przyrodniczy, mają znaczenie uniwersalne i odnoszą się do relacji zachodzących między ludźmi i światem przyrody w różnych kulturach i miejscach na świecie.
x


Przyjacielu ptaków i drzew,
piękna przyrody i krajobrazu,
„wspólnego domu” – Ziemi,
oto studia dla Ciebie!


Zapraszamy na strony Instytutu Nauk o Edukacji, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego

Specjalność: 
Wychowanie Ekologiczne z Etyką Środowiskową
I stopień (studia licencjackie): 
II stopień (studia magisterskie):